Nginx

nginx版本升级

1、需求 因为一些原因,比如说 nginx发现漏洞、应用一些新的模块等等,想对 Nginx 的版本进行更新,最简单的做法就是停止当前的Nginx服务,然后开启新的Nginx服务。但是这样会导致在一段时...
阅读全文